t, a, r, p, o, o kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

6- sanat kirjaimista  (1)

tarpoo (14)

5- sanat kirjaimista  (5)

arpoo (13)poroa (13)porot (13)potra (12)ropoa (13)

4- sanat kirjaimista  (9)

arto (8)orat (8)orpo (12)paot (8)pato (8)poro (12)raot (8)ropo (12)tora (8)

3- sanat kirjaimista  (5)

aro (7)art (6)ora (7)pro (10)tao (4)

2- sanat kirjaimista  (1)

ao (3)